Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument een donateurspas of een entreekaart verkrijgt in verband met een overeenkomst op afstand, waarbij de levering daarvan plaatsvindt door C.V. de Rijnpinters.

2. Algemeen

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van C.V. de Rijnpinters en op elke tussen ondernemer en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
  2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van C.V. de Rijnpinters aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
  3. C.V. de Rijnpinters bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat C.V. de Rijnpinters deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden.
  4. In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat C.V. de Rijnpinters, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of consument aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft C.V. de Rijnpinters het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

3. Ontbindingsrecht

  1. Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd van 14 dagen schriftelijk aan de ondernemer te melden. C.V. de Rijnpinters verzendt onverwijld een bevestiging van dit bericht.
  2. Indien de consument de overeenkomst ontbindt na gebruik van de donateurspas is de consument aan C.V. de Rijnpinters een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de overeenkomst.
  3. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
  4. C.V. de Rijnpinters vergoedt de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding.

4. Betaling

  1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct te worden voldaan met Ideal – Mollie.
  2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan C.V. de Rijnpinters te melden.

5. Klachten en Geschillen

  1. Op overeenkomsten tussen C.V. de Rijnpinters en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij C.V. de Rijnpinters.
  3. Bij C.V. de Rijnpinters ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal C.V. de Rijnpinters hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.
  4. De consument heeft tevens het recht klachten in te dienen bij de Geschillencommissie Algemeen of gebruik te maken van ODR via https://webgate.ec.europa.eu/odr/

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 25-10-2022.